Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

1. Indledning

Vi vil gerne bruge nedenstående oplysninger til at give dig som "registreret" en oversigt over vores behandling af dine personlige oplysninger og dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. Det er generelt muligt at bruge vores hjemmeside uden at indtaste personoplysninger. Men hvis du ønsker at gøre brug af særlige tjenester, som vores virksomhed tilbyder via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis det er nødvendigt at behandle personoplysninger, og der ikke er noget juridisk grundlag for sådan behandling, vil vi generelt indhente dit samtykke.

Personoplysninger, såsom dit navn, din adresse eller din e-mailadresse, behandles altid i overensstemmelse med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for "ASENDIA Management SAS". Målet med denne meddelelse er at informere dig om omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler.

Som dataansvarlig har vi implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede dataoverførsler i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er du velkommen til at indsende personoplysninger til os på andre måder, f.eks. telefonisk eller pr. post.2. Dataansvarlig

De ansvarlig er:

ASENDIA MANAGEMENT SAS

Registreret handelsregisteret i Paris (RCS) under nummer: 752 460 170
Selskabets besøgsadresse og kontaktoplysninger: (CP Y805) 9 Rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris Frankrig
Telefonnummer: 0080088877700
E-mailadresse: info.com@asendia.com 
Hjemmeside: www.asendia.com 

ASENDIA Danmark, Branch of Asendia Nordic AB (Sweden)

Selskabsnummer: 32266525
Selskabets besøgsadresse og kontaktoplysninger: Marielundvej 30 2730 Herlev Danmark
Telefonnummer: +4536440045
E-mailadresse: info.dk@asendia.com
Hjemmeside: www.asendia.dk
 
3. Databeskyttelsesadministrator kontaktoplysninger

Du kan kontakte databeskyttelsesadministratorerne som følger:

ASENDIA MANAGEMENT SAS 

Group Data Protection Manager (CP Y805)
9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris Frankrig
 

ASENDIA Danmark, Branch of Asendia Nordic AB (Sweden)

Data Protection Manager
Kanalvägen 10c
194 61 Upplands Väsby
Sverige

Email address: dataprotection.se@asendia.com

Du kan når som helst kontakte vores databeskyttelsesadministrator direkte, hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

4. Definitioner

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger er baseret på den terminologi, der anvendes af den europæiske lovgivning og lovgivning ved vedtagelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå, både for offentligheden og for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi på forhånd forklare den anvendte terminologi. Blandt andet bruger vi følgende udtryk i denne privatlivspolitik.

Vi bruger blandt andet følgende udtryk i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger:

1. Personoplysninger

Personoplysninger betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den fysiske person.

2. Den registrerede

En registreret er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige (vores firma).

3. Behandling

Behandling betyder enhver aktivitet eller et række af aktiviteter, der udføres på personoplysninger eller på rækker af personoplysninger, uanset om det er automatiseret, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde at gøre tilgængelig, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

4. Begrænsning i behandling

Begrænsning i behandling betyder markering af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse behandlingen af dem i fremtiden.

5. Profilering

Profilering betyder enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består af brugen af personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

6. Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at data ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden yderligere information, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilt og underlagt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personlig data kan ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.


7. Databehandler

Behandleren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

8. Modtager

Modtager betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU- eller medlemsstats lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

9. Tredjeparter

Tredjepart betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ bortset fra den registrerede, dataansvarlige, databehandler og personer, der under den registeransvarliges eller databehandlerens direkte autoritet er autoriseret til at behandle personoplysninger.

10. Samtykke

Samtykke er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling tikendegiver enighed om behandling af personoplysninger, der vedrører ham eller hende.

5. Retsgrundlag for behandling

Artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR tjener som vores virksomheds retsgrundlag for behandlingsaktiviteter, hvor vi får tilladelse til et specifikt behandlingsformål.

Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, som det f.eks. er tilfældet med behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre tjenester eller vederlag, er behandling baseret på artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Det samme gælder for de behandlinger, der kræves for at udføre prækontraktlige foranstaltninger, f.eks. i tilfælde af spørgsmål vedrørende vores produkter eller tjenester.

Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, f.eks. til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandling baseret på artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR.

I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en person, der besøger vores forretning, skulle komme til skade, og deres navn, alder, sundhedsforsikringsdata eller anden vigtig information skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Behandling vil derefter være baseret på artikel 6, stk. 1, litra d i GDPR.

Endelig kunne behandlingsaktiviteter være baseret på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Behandlingsaktiviteter, der ikke er baseret på nogen af de ovennævnte retsgrundlag, kan udføres på basis af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands legitime interesser, forudsat at den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder og friheder har ikke forrang. Vi har tilladelse til at deltage i sådan behandlingsaktiviteter, især fordi de er specifikt nævnt i europæisk lov. I denne henseende var lovgiver af den opfattelse, at en legitim interesse kunne antages, hvis du er kunde i vores virksomhed (betragtning 47, sætning 2 i GDPR).

6. Videregivelse af data til tredjeparter

Dine personlige data sendes ikke til tredjeparter til andre formål end dem, der er anført nedenfor.

Vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, hvis:

1. du har udtrykkeligt givet dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1 a i GDPR,

2. videregivelse i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1 f GDPR er tilladt for at beskytte vores legitime interesser, og der er ingen grund til at antage, at du har en overordnet legitim interesse i ikke at videregive dine data,

3. i tilfælde af at der er en juridisk forpligtelse til at videregive dine data i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1 c, i GDPR og

4. hvis dette er retsligt tilladt og nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt med dig i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1 b.

For at beskytte dine data og om nødvendigt gøre det muligt for os at overføre data til tredjelande (uden for EU) har vi indgået databehandlingsaftaler ("Databehandlingsaftale") baseret på standardkontraktbestemmelserne fra Europa-Kommissionen.


7. Teknologi

7.1 SSL/TLS-kryptering

Denne hjemmeside bruger SSL- eller TLS-kryptering for at sikre sikkerheden ved databehandling og for at beskytte transmission af fortroligt indhold, såsom ordrer, loginoplysninger eller kontaktanmodninger, som du sender til os som hjemmesideoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at din browsers adresselinje læser "https://" i stedet for "http://" og låsesymbolet i browserlinjen.

Vi bruger denne teknologi til at beskytte dine transmitterede data.

7.2 Dataindsamling, når du besøger hjemmesiden

Hvis du kun bruger vores hjemmeside til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun de data, som din browser sender til vores server (i de såkaldte "serverlogfiler"). Vores hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger hver gang du åbner en hjemmeside eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Det kan blive indsamlet.
1. de anvendte browsertyper og -versioner, 2. det operativsystem, der anvendes af adgangssystemet, 3. den hjemmeside, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores hjemmeside (kaldet en henviser), 4. de undersider, der er adgang til via et adgangssystem på vores hjemmeside, 5. dato og klokkeslæt for besøg på hjemmesiden, 6. en internetprotokoladresse (IP-adresse) og 7. adgangssystemets internetudbyder.

Der drages ingen konklusioner om dig, når du bruger disse generelle data og oplysninger. Derimod er disse oplysninger nødvendige for at:

1. levere vores hjemmesideindhold korrekt,

2. at optimere indholdet på hjemmesiden såvel som at reklamere for det,

3. at sikre fortsat funktion af vores informationsteknologiske systemer og hjemmesidens teknologi, såvel som at

4. give de nødvendige oplysninger, som retshåndhævende myndigheder kan retsforfølge i tilfælde af et cyberangreb.

Disse indsamlede data og oplysninger bliver derfor statistisk analyseret og analyseres yderligere af os med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der behandles af os. Dataene fra serverlogfiler gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

Det juridiske grundlag for databehandling er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR. Vores legitime interesse er baseret på ovennævnte formål til indsamling af data.


8. Cookies

8.1 Generelle oplysninger om cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Cookies er små filer, der oprettes automatisk af din browser og gemmes på dit IT-system (bærbar computer, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores hjemmeside.

Oplysninger, der genereres fra den specifikke anvendte enhed, gemmes i cookies. Dette betyder dog ikke, at vi får øjeblikkelig viden om din identitet.

Brug af cookies hjælper os med at gøre det mere praktisk for dig at bruge vores hjemmeside. For eksempel bruger vi sessionscookies til at opdage, om du allerede har besøgt individuelle sider på vores hjemmeside. Disse slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside.

Vi bruger også midlertidige cookies til at optimere brugervenlighed og til at dokumentere dit samtykke til placering af ikke-teknisk nødvendige cookies på dit IT-system, hvis og i det omfang sådant samtykke gives. Disse cookies gemmes på din enhed i en bestemt periode. Hvis du vender tilbage til vores hjemmeside for at bruge vores tjenester, tillader cookies os automatisk at genkende, at du tidligere har besøgt vores hjemmeside og huske de input og indstillinger, du har foretaget, så du ikke behøver at indtaste dem igen.

Vi bruger også cookies til statistisk at registrere brugen af vores hjemmeside og analysere den med henblik på at optimere vores tjenester. Disse cookies giver os mulighed for automatisk at genkende, at du allerede har besøgt vores hjemmeside, når du besøger vores hjemmeside igen. Disse cookies slettes automatisk efter en defineret periode.

8.2 Retsgrundlag for brugen af cookies

De data, der behandles af cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt, skal sikre vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra f i GDPR.

Af følgende grunde kræves cookies af tekniske årsager:

(1) accept af sprogindstillinger

(2) opdatering af cookieindstillinger

Behandlingen af dine data med vores samtykke-cookie er nødvendig for at overholde vores forpligtelse til at dokumentere dit samtykke (art. 7, stk. 1 i GDPR). Denne behandling er baseret på art. 6, stk. 1, sætning 1 litra c i GDPR.

For alle andre cookies har du givet dit samtykke til dette gennem vores tilvalgs-cookiebanner i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra a i GDPR.

9. Indhold på vores hjemmeside

9.1 Hubspot

På denne hjemmeside bruger vi HubSpot til vores online markedsføringsaktiviteter (herunder e-mail marketing nyhedsbreve og automatiseret mailing, publicering og rapportering af sociale medier, rapportering (f.eks. trafikkilder, adgang), kontaktadministration (f.eks. brugersegmentering og CRM), destinationssider og kontaktformular). HubSpot er et automatiseringsværktøj til markedsføring, der bruges til hosting af hjemmesider, e-mailmarkedsføring og marketing på sociale medier. Det sporer og rapporterer internetaktiviteter. HubSpot bruger følgende data indsamlet til at spore og overvåge brugen af vores service:

• i anonym form: browseroplysninger, demografiske data, hardware/softwaretype, sidevisninger, domænebetjening

• i pseudonymiseret form: IP-adresse, placeringsbaserede data, clickstream-data

• i kontaktformular: navn og personlige kontaktoplysninger (e-mail-adresse, telefonnummer), firmanavn, indholdsinteresse, internetinteraktion, downloadet materiale

HubSpot er et amerikansk firma. Overførslen af dine personlige data til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne. For at modtage en kopi af standardkontraktbestemmelserne bedes du kontakte os under kontaktoplysningerne under afsnit 2 i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Hvis og hvor ikke andet er angivet forskelligt i denne meddelelse om beskyttelse af fortrolige oplysninger, er det juridiske grundlag for vores brug af Hubspots tjenester Art. 6 stk.1 litra f i GDPR - legitim interesse. Vores legitime interesse i at bruge denne service er optimering af vores marketingindsats og forbedring af vores servicekvalitet på hjemmesiden.

For mere information om fortrolighedspraksis for HubSpot, besøg hjemmesiden HubSpot Privacy & Terms: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

9.2 Kontakt/kontaktformular

Personoplysninger indsamles, når du kontakter os (f.eks. ved hjælp af vores kontaktformular eller via e-mail). Hvis du bruger en kontaktformular til at komme i kontakt med os, vil den kontaktformular, du bruger, angive de data, der indsamles. Disse data gemmes og bruges udelukkende med det formål at svare på din forespørgsel eller etablere kontakt og den tilknyttede tekniske administration. Det juridiske grundlag for databehandling er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis dit formål med at kontakte os er at indgå en kontrakt, er behandlingen også juridisk baseret på artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Dine data slettes, når vi er færdige med at behandle din forespørgsel. Dette er tilfældet, når det af omstændighederne kan udledes, at de relevante fakta er blevet afklaret på en afgørende måde, og der ikke er nogen lovbestemte tilbageholdelsesforpligtelser, der forhindrer sletning.

9.3 Ansøgningsstyring/jobudveksling

Vi indsamler og behandler ansøgernes personlige data med henblik på at gennemføre ansøgningsprocessen. Behandling kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender tilsvarende ansøgningsdokumenter til os elektronisk, for eksempel via e-mail eller via en webformular på hjemmesiden. Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, lagres de fremsendte data med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

Retsgrundlag for denne behandling af data er artikel 88 i GDPR i kombination med den gældende lokale databeskyttelseslovgivning om behandling af personoplysninger i forbindelse med en beslutning om oprettelse af et ansættelsesforhold og efter etablering af ansættelsesforholdet til dets gennemførelse eller ophør.

Hvis vi ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk efter udløbet af den periode, ansøgeren har til rådighed for at hævde sine mulige krav om uberettiget ulige behandling i henhold til gældende lov om ligebehandling

forudsat at ingen andre legitime interesser fra os forhindrer deres sletning. Andre legitime interesser i denne sammenhæng inkluderer for eksempel pligten til at fremlægge bevis i sager under gældende lokal lovgivning om ligebehandling.

10. Nyhedsbreve/E-bøger/Rapporter

10.1 Download af e-bøger og rapporter

Personoplysninger indsamles, når du downloader vores e-bøger eller rapporter ved hjælp af den tilsvarende inputformular. Disse oplysninger lagres og bruges til at evaluere vores potentielle kunders interesse i yderligere produkter og tjenester leveret af Asendia. Det juridiske grundlag for databehandling er vores legitime interesse i den førnævnte evaluering i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR. Dine ovennævnte oplysninger gemmes i 6 måneder, hvis du ikke interagerede yderligere (f.eks. hvis du ikke har åbnet de sidste 6 e-mails) med os. Hvis du giver dit samtykke til yderligere kontakt med vores salgsorganisation eller vores partnere i forbindelse med download af vores e-bøger eller rapporter, vil vores salgsteam eller vores partnere kontakte dig for at diskutere et potentielt samarbejde med Asendia. Denne behandlingsaktivitet er baseret på art. 6 stk. 1 sætning 1 litra a i GDPR. Dine oplysninger vil i dette tilfælde blive gemt, indtil du trækker det oprindelige samtykke til en sådan kontakt tilbage.

10.2 Nyhedsbrev til faste kunder

Hvis du har givet os din e-mailadresse, når du køber varer eller tjenester, forbeholder vi os retten til regelmæssigt at sende dig e-mails med tilbud på produkter eller tjenester fra vores samling svarende til dem, du allerede har købt. Vi kræver ikke dit specifikke samtykke til sådanne formål, hvis den gældende lokale databeskyttelses- og konkurrencelov tillader afsendelse af sådanne e-mails uden dit specifikke forudgående samtykke. Det eneste grundlag for databehandlingen er vores legitime interesse i personlig direkte markedsføring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punkt 1 litra f i GDPR. Vi sender dig ingen e-mails, hvis du udtrykkeligt modsætter dig brugen af din e-mailadresse til dette formål. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til ovennævnte formål med øjeblikkelig virkning ved at underrette de dataansvarlige, der er anført i indledningen af denne erklæring. Ved at foretage denne handling opkræves der kun indsendelsesgebyrer i overensstemmelse med grundsatserne. Efter modtagelse af din indsigelse fjernes din emailadresse med det samme til markedsføringsformål.

10.3 Marketing-nyhedsbrev

Du kan abonnere på vores nyhedsbreve via vores hjemmeside. Indtastningsskærmen bestemmer, hvilke personoplysninger der deles med os, når du abonnerer på nyhedsbrevet.

Vi bruger vores nyhedsbrev til regelmæssigt at kommunikere vores tilbud til vores kunder og forretningspartnere. Du kan derfor kun modtage vores virksomheds nyhedsbrev, hvis

1. du har en gyldig e-mailadresse og

2. har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Af juridiske årsager i henhold til EU/EØS-lovgivningen, som en del af proceduren med dobbelt tilvalg, der udføres i EU/EØS, sendes en bekræftelses-e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, når du tilmelder dig nyhedsbrevet. Denne bekræftelses-e-mail sendes for at kontrollere, om du er indehaver af e-mailadressen og har godkendt nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig det respektive nyhedsbrev, gemmer vi også den IP-adresse, der bruges af dit it-system på tidspunktet for registreringen, som udstedes af din internetudbyder (ISP) samt datoen og tidspunktet for registreringen. Vi skal indsamle disse data for at undersøge enhver (mulig) misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt, og det er derfor lovligt med henblik på vores sikkerhed.

De personoplysninger, der indsamles under tilmeldingen, bruges udelukkende til at udsendelse af vores nyhedsbreve. Desuden kan abonnenter på nyhedsbreve modtage information via e-mail, hvis dette er nødvendigt for at administrere nyhedsbrevs-servicen til registreringsformål, hvilket kan være tilfældet, hvis vores nyhedsbreve ændres eller tekniske forhold ændres. Personoplysninger indsamlet til vores nyhedsbrevsservice deles ikke med tredjeparter. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement på vores nyhedsbreve. Du kan når som helst trække dit samtykke til lagring af de personoplysninger, du delte under registreringen, tilbage. I hvert nyhedsbrev findes et link, så du kan trække dit samtykke tilbage. Det er også muligt at afmelde vores nyhedsbrev direkte via hjemmesiden eller kontakte os på en anden måde.

Det juridiske grundlag for databehandling med henblik på afsendelse af et nyhedsbrev er artikel 6, stk. 1, punkt 1 litra a i GDPR.

10.4 Sporing af nyhedsbreve

Vores nyhedsbreve indeholder såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik indlejret i e-mails sendt i HTML-format for at muliggøre optagelse og analyse af logfiler. Dette giver mulighed for en statistisk analyse af succes eller fiasko med online marketingkampagner. Den integrerede sporingspixel giver virksomheden mulighed for at afgøre, om og hvornår en e-mail blev åbnet af dig, og hvilke links du har fået adgang til i emailen.

Vi gemmer og analyserer de personoplysninger, der er indsamlet via sporingspixlen i nyhedsbreve for at optimere afsendelsen af vores nyhedsbreve og tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve, så de passer bedre til dine interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. Registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den relevante erklæring om samtykke, der er givet og indsendt via den dobbelte tilvalgsprocedure. Når samtykke er tilbagekaldt, sletter vi disse personoplysninger. Afmelding af nyhedsbrevet fortolkes automatisk som tilbagekaldelse.

Analysen udføres på baggrund af dit samtykke, givet ved tilmelding til modtagelse af nyhedsbrevet, artikel 6, stk. 1, punkt 1 litra a i GDPR. I det tilfælde at vores nyhedsbrev sendes uden dit forudgående specifikke samtykke (se afsnit 10.2), udføres analysen på baggrund af vores legitime interesser i at vise personlig annoncering, markedsundersøgelser og/eller designet af vores hjemmeside svarende til markedets behov, artikel 6 stk. 1 sætning 1 litra f i GDPR.

 

11. Vores aktiviteter på sociale netværk

For at give os mulighed for at kommunikere med dig på sociale netværk og informere dig om vores tjenester kører vi vores egne sider på disse sociale netværk. Hvis du besøger en af vores sociale mediesider, er vi og udbyderen af det sociale medienetværk fælles ansvarlige (art. 26 i GDPR) med hensyn til behandlingsaktiviteter udløst deraf, som vedrører personoplysninger.

Vi er ikke den oprindelige udbyder af disse sider, men bruger dem kun inden for rammerne af de muligheder, der tilbydes os af de respektive udbydere. Vi vil derfor som en forsigtighedsforanstaltning påpege, at dine data også kan behandles uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Brug af disse netværk kan derfor medføre databeskyttelsesrisici for dig, da beskyttelsen af dine rettigheder kan være vanskelig, f.eks. dine rettigheder til information, sletning, indsigelse osv. Behandling på sociale netværk foregår ofte direkte til reklameformål eller til analyse af brugeradfærd fra netudbydere, og vi har ingen kontrol over dette. Hvis udbyderen opretter brugerprofiler, bruges cookies ofte, eller brugeradfærd kan forbindes direkte til din egen medlemsprofil på det respektive sociale netværk (hvis du er logget ind).

Behandlingen af de beskrevne personoplysninger udføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR på baggrund af vores legitime interesser og den respektive udbyders legitime interesser for at kommunikere med dig rettidigt eller for at informere dig om vores tjenester. Hvis du skal give dit samtykke til de respektive udbydere til at behandle dine data som bruger, er det retlige grundlag for denne behandling artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR sammenholdt med artikel 7 i GDPR.

Da vi ikke har adgang til disse udbyderes databaser, vil vi gerne påpege, at du er bedst stillet i forhold til at udøve dine rettigheder (f.eks. til information, berigtigelse, sletning osv.) direkte med den respektive udbyder. Flere oplysninger om behandlingen af dine data på sociale netværk og dine muligheder for at udøve din ret til indsigelse eller din ret til tilbagekaldelse (fravalg) er angivet nedenfor for hver af de sociale netværksudbydere, vi bruger:

11.1 Instagram

(Fælles) Dataansvarlig med ansvar for databehandling i Europa: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (Datapolitik): http://instagram.com/legal/privacy/  

Fravalg og reklameindstillinger: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/  

11.2 LinkedIn

(Fælles) Dataansvarlig med ansvar for databehandling i Europa: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Fravalg og reklameindstillinger: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

11.3 Twitter

(Fælles) Dataansvarlig med ansvar for databehandling i Europa: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger: https://twitter.com/en/privacy  

Information om dine oplysninger: https://twitter.com/settings/your_twitter_data  

Fravalg og reklameindstillinger: https://twitter.com/personalization  

11.4 YouTube

(Fælles) Dataansvarlig med ansvar for databehandling i Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger: https://policies.google.com/privacy  

Fravalg og reklameindstillinger: https://adssettings.google.com/authenticated  

12. Webanalyse

12.1 Google Analytics

Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; herefter omtalt som "Google"), på vores hjemmeside. Som en del af dette oprettes pseudonymiserede brugerprofiler, og der anvendes cookies (se afsnittet om "Cookies"). Oplysningerne genereret af cookien om din brug af denne hjemmeside, såsom din browser

1. browsertype/version

2. operativsystem

3. henvisnings-URL (tidligere besøgt websted), host

4. navnet på den computer, der har adgang (IP-adresse) og

5. tidspunkt for serveranmodning,

transmitteres til en Google-server i USA og gemmes der. Disse oplysninger bruges til at evaluere din brug af denne hjemmeside, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og til at udføre yderligere tjenester knyttet til hjemmeside- og internetbrug til markedsundersøgelsesformål og til at skræddersy designet af denne hjemmeside. Disse oplysninger kan også sendes til tredjeparter, hvis dette er retligt krævet, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af Google. Din IP-adresse vil under ingen omstændigheder være forbundet med andre data. IP-adresser anonymiseres, så det ikke er muligt at forbinde dem til enkeltpersoner (kendt som IP-maskering).

Du kan nægte brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser; dog vil vi påpege, at dette kan resultere i, at du ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside.

Vær opmærksom på, at i Google vil Analytics vises som doubleclick.net i din cookiemanager.

Disse behandlingsaktiviteter finder kun sted, hvis der gives udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Du kan også forhindre, at de data, der genereres af cookien om din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse), sendes til og behandles af Google ved at downloade og installere den tilgængelige browser-tilføjelse (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Som et alternativ til browsertilføjelsen, især for browsere på mobile enheder, kan du også forhindre Google Analytics i at registrere data ved at klikke på følgende link: Deaktiver Google Analytics. Dette indstiller en fravalgs-cookie, der forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside. Fravalgs-cookien er kun gyldig i denne browser og kun på vores hjemmeside og er gemt på din enhed. Hvis du sletter de cookies, der er gemt i denne browser, skal du nulstille fravalgs-cookien.

Overførsler af dine personoplysninger til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne. For at modtage en kopi af standardkontraktbestemmelserne bedes du kontakte os under kontaktoplysningerne under afsnit 2 i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse med hensyn til Google Analytics findes på Google Analytics-hjemmesiden i hjælpeafsnittet (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

12.2 Google Analytics

Remarketing Vi har integreret tjenester fra Google Remarketing på denne hjemmeside. Google Remarketing er en Google Ads-funktion, der gør det muligt for en virksomhed at vise reklamer til internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens hjemmeside. Integrering af Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at oprette brugerbaserede reklamer og dermed vise annoncer af interesse for den pågældende internetbruger.

Google Remarketing-tjenester drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med Google Remarketing er at vise reklamer, der er relevante for dine interesser. Google Remarketing giver os mulighed for at vise reklamer, der er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser via Googles annonceringsnetværk eller på andre hjemmesider.

Google Remarketing placerer en cookie på dit it-system. Indstilling af cookies gør det muligt for Google at genkende besøgende på vores hjemmeside, der efterfølgende besøger hjemmesider, der også er medlemmer af Googles annonceringsnetværk. Hver gang du besøger en hjemmeside, der har integreret Google Remarketing-tjenester, identificerer din browser sig automatisk for Google. Som en del af denne tekniske proces indhenter Google viden om personoplysninger, såsom din IP-adresse eller browseradfærd, som Google blandt andet bruger til at vise reklamer, der er relevante for dine interesser.

Cookies bruges til at gemme personoplysninger, såsom de hjemmesider, du besøger. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres disse personoplysninger, inklusive din IPadresse, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive personoplysninger indsamlet gennem denne tekniske proces til tredjeparter.

Som nævnt ovenfor kan du når som helst forhindre, at cookies placeres af vores hjemmeside ved at justere din webbrowsers indstillinger til permanent at afvise cookies. At justere browserens indstillinger på denne måde forhindrer også Google i at placere en cookie på dit it-system. Derudover kan en cookie, der allerede er placeret af Google Analytics, slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Du har også mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede reklame. For at gøre dette skal du besøge www.google.com/settings/ads fra hver af de webbrowsere, du bruger, og justere indstillingerne der efter ønske.

Disse behandlingsaktiviteter finder kun sted, hvis der gives udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Overførsler af dine personoplysninger til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne. For at modtage en kopi af standardkontraktbestemmelserne bedes du kontakte os under kontaktoplysningerne under afsnit 2 i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik kan findes på https://www.google.com/policies/privacy/.

12.3 HubSpot

Vi har integreret tjenester fra HubSpot på denne hjemmeside.

HubSpot sporer besøgende på vores hjemmeside ved hjælp af browser cookies. Hver gang du åbner vores hjemmeside, vil HubSpot tjekke for en eksisterende HubSpot-tracking-cookie. Hvis en sådan cookie ikke allerede er placeret i din browser, vil en HubSpot-cookie - med forbehold af dit samtykke - blive placeret i din browser og vil logge alle vores hjemmesider, som du åbner fremadrettet.

Der er et par ting at være opmærksom på med hensyn til, hvordan HubSpot håndterer sporingscookies:

• Dit besøg på vores websteder spores kun via HubSpot-Cookien, efter at du har givet tilladelse til placering af HubSpot-Cookien eller alle sporingscookies.

• Hvis du udfylder og indsender en af formularerne på vores hjemmesider (f.eks. en kontaktformular), og hvis du har givet tilladelse til placering af HubSpot-cookien, knytter HubSpot dine tidligere sidevisninger baseret på tracking-cookien med formularen du har indsendt.

• Hvis du allerede har været i kontakt med os, vil din e-mail-adresse, der sendes via formularen, blive knyttet til dine oplysninger, som vi allerede har gemt.

• Hvis du sletter alle dine cookies eller specifikt sletter HubSpot-cookies, vil du blive betragtet som en ny besøgende på vores hjemmesider og vil blive tildelt en ny cookie. HubSpot vil imidlertid automatisk afduplikere formularindsendelser, der kommer fra den samme e-mailadresse, selvom forskellige browsercookies var knyttet til indsendelserne.

• Da cookies er unikke for en browser, hvis to personer deler en enkelt computer, vil deres indsendelser blive knyttet til den samme kontaktpost. Denne afduplikering af cookie sikrer, at hvis en kontakt indsender formularer på dit hjemmeside ved hjælp af forskellige e-mailadresser, er alle indsendelser knyttet til en enkelt kontaktpost i HubSpot.

• HubSpot tildeler sidevisninger til en kontakt, hvis kontakten klikker på et link i en sporet marketing-email, der dirigeres til en side med HubSpot tracking code installeret.

Disse behandlingsaktiviteter finder kun sted, hvis der gives udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Dine data vil være gemt, indtil dit samtykke trækkes tilbage.

Overførsler af dine personoplysninger til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne. For at modtage en kopi af standardkontraktbestemmelserne bedes du kontakte os under kontaktoplysningerne under afsnit 2 i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Yderligere oplysninger og HubSpots privatlivspolitik kan findes på https://legal.hubspot.com/privacy-policy  

13. Annoncering

13.1 Google Ads (tidligere AdWords)

Vores hjemmeside bruger funktionerne i Google Ads, som vi bruger til at reklamere for denne hjemmeside i Googles søgeresultater såvel som på tredjepartshjemmesider. Leverandør er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Til dette formål placerer Google en cookie på din enheds browser, som automatisk bruger et pseudonymt cookie-id og letter interessebaseret reklame på basis af de hjemmesider, du har besøgt.

Disse behandlingsaktiviteter finder kun sted, hvis der gives udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Ingen yderligere behandling finder sted, medmindre du har givet samtykke til, at Google linker din internet- og app-browserhistorik til din Google-konto og bruger oplysninger fra din Google-konto til at personliggøre annoncer, du ser online. I dette tilfælde, hvis du er logget ind på Google under dit besøg på vores hjemmeside, bruger Google dine oplysninger sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. Google forbinder dine personlige data midlertidigt med Google Analytics-data for at danne målgrupper.

Du kan permanent deaktivere indstillingen af cookies til annonceindstillinger ved at downloade og installere browser-plug-in'et, der er tilgængeligt fra følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.  

Alternativt kan du kontakte Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info for at finde ud af indstillingen af cookies og konfigurere dine indstillinger. Endelig kan du justere din browsers indstillinger på en sådan måde, at du bliver informeret om brugen af cookies, og at du kun tillader accept af cookies på individuel basis eller i særlige tilfælde; alternativt kan du justere disse indstillinger for generelt at blokere cookies. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det begrænse funktionaliteten på vores hjemmeside.

Overførsler af dine personoplysninger til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne. For at modtage en kopi af standardkontraktbestemmelserne bedes du kontakte os under kontaktoplysningerne under afsnit 2 i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Flere oplysninger og privatlivspolitikken vedrørende annoncering og Google kan findes her: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.  

13.2 Google Adsense

Vi har integreret Google Adsense på denne hjemmeside. Google AdSense er en onlinetjeneste, der muliggør placering af reklamer på tredjepartshjemmesider. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger de annoncer, der vises på tredjepartshjemmesider i henhold til indholdet af den pågældende tredjepartshjemmeside. Google AdSense letter målretning mod internetbrugere på baggrund af deres interesser, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Google Adsense-komponenten drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med Google AdSense-komponenten er at vise reklamer på vores hjemmeside. Google Adsense placerer en cookie på dit it-system. Placeringen af denne cookie gør det muligt for Alphabet Inc. at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang nogen åbner en individuel side på denne hjemmeside, som drives af os, og hvor en Google AdSensekomponent er integreret, vil den pågældende Google AdSense-komponent udløse browseren på dit IT-system til automatisk at sende data til Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, til online markedsføringsformål og til at opkræve provision. Som en del af denne tekniske proces modtager Alphabet Inc. oplysninger om personlige data, såsom din IP-adresse, som blandt andet gør det muligt for Alphabet Inc. at spore oprindelsen af besøgende og klik og derefter opkræve provision.

Som nævnt ovenfor kan du når som helst forhindre, at cookies placeres af vores hjemmeside ved at justere din webbrowsers indstillinger til permanent at afvise cookies. At justere browserens indstillinger på denne måde forhindrer også Alphabet Inc. i at placere en cookie på dit it-system. Derudover kan en cookie, der allerede er placeret af Alphabet Inc. slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også sporingsbugs. En sporingsbug er en miniaturegrafik indlejret i hjemmesider for at muliggøre optagelse af logfiler og analyser til efterfølgende statistisk analyse. Den integrerede sporingsbug giver Alphabet Inc. mulighed for at afgøre, om og hvornår en hjemmeside blev åbnet af dit it-system, og hvilke links du klikkede på. Blandt andet hjælper sporingsbugs med at analysere strømmen af besøgende til en hjemmeside.

Via Google AdSense sendes personoplysninger og information, som også inkluderer din IPadresse og er nødvendig for indsamling og fakturering af de viste annoncer, til Alphabet Inc. i USA. Disse personoplysninger opbevares og behandles i USA. Alphabet Inc. kan videregive personoplysninger indsamlet gennem denne tekniske proces til tredjeparter.

Disse behandlingsaktiviteter finder kun sted, hvis der gives udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR

Overførsler af dine personoplysninger til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne. For at modtage en kopi af standardkontraktbestemmelserne bedes du kontakte os under kontaktoplysningerne under afsnit 2 i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Google AdSense forklares mere detaljeret på https://www.google.de/adsense/start/.  

13.3 Google Ads med konverteringssporing

Vi har integreret Google Ads på denne hjemmeside. Google Ads er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at køre annoncer i både Googles og Googles annonceringsnetværks søgemaskineresultater. Google Ads tillader en annoncør at foruddefinere søgeord, der kun viser en annonce i Googles søgemaskineresultater, når søgemaskinen henter et søgeordsrelateret søgeresultat. På Google-netværket distribueres annoncer til relevante websteder ved hjælp af en automatisk algoritme og i henhold til foruddefinerede søgeord.

Google Ads drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med Google Ads er at promovere vores hjemmeside ved at vise interessebaseret annoncering på tredjepartshjemmesider og i søgemaskinens resultater fra Googles søgemaskine og ved at vise tredjepartsannoncer på vores hjemmeside.

Hvis du ankommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google det, der kaldes en konverteringscookie, på dit it-system. En konverteringscookie udløber efter 30 dage og bruges ikke til at identificere dig. Forudsat at cookien ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at spore, om der var adgang til bestemte undersider, såsom indkøbskurven til et onlinebutiksystem, på vores hjemmeside. Konverteringscookien fortæller os og Google, hvorvidt der blev genereret indtægter af en bruger, der ankom til vores hjemmeside via en Ads-annonce, dvs. om de gennemførte eller annullerede et køb.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at levere besøgende statistik til vores hjemmeside. Vi bruger derefter disse besøgsstatistikker til at bestemme det samlede antal brugere, der er sendt til os gennem Ads-annoncer for at bestemme succesen eller fiaskoen for hver Ads-annonce og optimere vores Ads-annoncer til fremtiden. Hverken vores firma eller andre Google Ads-annoncører modtager nogen oplysninger fra Google, der kan identificere dig.

Konverteringscookies bruges til at gemme personoplysninger, såsom de hjemmesider, du besøger. Hver gang nogen besøger vores hjemmeside, overføres disse personoplysninger, inklusive IP-adressen på den internetforbindelse du bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive personoplysninger indsamlet gennem denne tekniske proces til tredjeparter.

Som nævnt ovenfor kan du når som helst forhindre, at cookies placeres af vores hjemmeside ved at justere din webbrowsers indstillinger til permanent at afvise cookies. At justere browserens indstillinger på denne måde forhindrer også Google i at placere en konverteringscookie på dit it-system. Derudover kan en cookie, der allerede er placeret af Google Ads, slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Du har også mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede reklame. For at gøre dette skal du besøge www.google.com/settings/ads fra hver af de webbrowsere, du bruger, og justere indstillingerne der efter ønske.

Disse behandlingsaktiviteter finder kun sted, hvis der gives udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Overførsler af dine personoplysninger til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne. For at modtage en kopi af standardkontraktbestemmelserne bedes du kontakte os under kontaktoplysningerne under afsnit 2 i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik kan findes på https://www.google.com/policies/privacy/.  

14. Plugins og andre tjenester

14.1 Adobe Typekit

Vi bruger Adobe Typekit til det visuelle design af vores hjemmeside. Typekit er en tjeneste, der leveres af Adobe Systems Software Ireland Ltd., som giver os adgang til et skrifttypebibliotek. For at inkorporere de skrifttyper, vi bruger, skal din browser oprette forbindelse til en Adobe-server i USA og downloade den skrifttype, der kræves til vores hjemmeside. Dette fortæller Adobe, at din IP-adresse er blevet brugt til at få adgang til vores hjemmeside. For mere information om Adobe Typekit, se Adobes privatlivspolitik på: www.adobe.com/privacy/typekit.html.

Disse behandlingsaktiviteter finder kun sted, hvis der gives udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

14.2 Google Tag Manager

Denne hjemmeside bruger Google Tag Manager, et cookie-frit domæne, der ikke indsamler personligt identificerbare oplysninger.

Med dette værktøj kan "hjemmeside-tags" (dvs. søgeord, der er integreret i HTML-elementer) implementeres og administreres via en grænseflade. Ved at bruge Google Tag Manager kan vi automatisk spore hvilken knap, link eller tilpasset billede du aktivt har klikket på og derefter registrere hvilket indhold på vores hjemmeside, der er af særlig interesse for dig.

Værktøjet udløser også andre tags, der måske selv indsamler data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis du har deaktiveret det på domæne- eller cookieniveau, forbliver det på plads for alle sporingskoder implementeret med Google Tag Manager.

Disse behandlingsaktiviteter finder kun sted, hvis der gives udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

15. Dine rettigheder som registreret

15.1 Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra os om, hvorvidt personoplysninger vedrørende dig vil blive behandlet.

15.2 Ret til oplysninger (Artikel 15 GDPR)

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om de personoplysninger, der er gemt om dig, samt retten til at få adgang til en kopi af sådanne oplysninger fra os i overensstemmelse med de lovbestemmmelserne.

15.3 Ret til berigtigelse (Artikel 16 GDPR)

Du har ret til at anmode om øjeblikkelig berigtigelse af forkerte personoplysninger, der vedrører dig selv. Desuden har den registrerede ret til at anmode om at ufuldstændige personoplysninger udfyldes under hensyntagen til formålet med behandlingen.

15.4 Sletning (Artikel 17 GDPR)

Du har ret til at kræve, at vi sletter de personlige data, der vedrører dig, og slettes uden forsinkelse, forudsat at en af årsagerne i loven finder anvendelse, og hvis behandling eller yderligere lagring ikke er påkrævet.

15.5 Begrænsning af behandling (Artikel 18 i GDPR)

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine data, hvis et af de juridiske krav er opfyldt.

15.6 Dataoverførsel (Artikel 20 i GDPR)

Du har ret til at indhente personoplysninger der vedrører dig, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig, uden at vi hindrer det, til hvem de personoplysninger blev leveret, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a i GDPR eller artikel 9, stk. 2 litra a i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, og dataene behandles ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandling er nødvendig for at fuldføre en opgave, er af almen interesse eller udføres i udøvelsen af en officiel myndighed tildelt os.

Når du udøver din ret til dataoverførsel i henhold til artikel 20, stk. 1 i GDPR, har du desuden ret til at få personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, forudsat at dette er teknisk gennemførligt og ikke hindrer andre personers rettigheder og friheder.

 
15.7 Indsigelse (Artikel 21 i GDPR)
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, der vedrører dig af grunde, der vedrører din særlige situation, hvor dette sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e (databehandling af almen interesse) eller (f ) (databehandling på baggrund af en afvejning af legitime interesser) GDPR.

Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser i henhold til artikel 4 nummer 4 i GDPR.

Skulle du gøre indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende og legitime grunde til sådan behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvor behandlingen tjener påstanden, udøvelsen eller forsvaret af juridiske krav.

I individuelle tilfælde behandler vi dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen
af personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også profilering, hvor dette er forbundet med denne form for direkte markedsføring. Hvis du modsætter dig behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, behandler vi ikke længere dine personoplysninger til dette formål.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1 i GDPR af årsager, der skyldes din særlige situation, medmindre sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse.

Du er fri til at udøve din ret til at gøre indsigelse i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, direktiv 2002/58/ EF uagtet, ved hjælp af automatiserede procedurer og brug af tekniske specifikationer.
 

15.8 Tilbagekaldelse af samtykke vedrørende databeskyttelse

Du har ret til at tilbagekalde ethvert samtykke til behandling af personoplysninger til enhver tid med fremtidig virkning.

15.9 Indgivelse af en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for databeskyttelse, over vores behandling af personoplysninger.

16. Rutinemæssig lagring, sletning og blokering af personoplysninger

Vi behandler og gemmer kun dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde opbevaringsformålet eller som krævet af de juridiske bestemmelser, som vores virksomhed er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke længere gælder, eller hvis en krævet opbevaringsperiode udløber, blokeres eller slettes personoplysninger i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

17. Varighed af opbevaring af personlige data

Kriteriet for varigheden af lagring af personoplysninger er den respektive lovlige opbevaringsperiode. Når denne periode udløber, slettes de pågældende data rutinemæssigt, forudsat at de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledningen af kontrakten.

18. Version og ændringer til meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger er i øjeblikket gyldig og blev senest opdateret i september 2020.

Det kan være nødvendigt for os at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger i processen med at videreudvikle vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder via vores hjemmeside eller på grund af ændringer i juridiske eller lovgivningsmæssige krav. Du kan til enhver tid se og udskrive vores aktuelle meddelelse om beskyttelse af personoplysninger på hjemmesiden ved at besøge "https://www.asendia.dk/hubfs/Privacy%20Policies/AsendiaDenmark.DA_PrivacyPolicy_3110-2020.pdf]". 


Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er udarbejdet med hjælp fra databeskyttelsessoftwaren: audatis MANAGER.